gördüm oðlum gördüm. mutlumusun ? dostumla #uçan_kaz kanalýnda, onun kanalýdýr ki ismini kendisi koymuþtur. öyle kanalýmýza pek kimseler de takýlmaz idi. zaten oldum olasý millet kaz kýsmýna soðuk bakar. mrbird yani çaðatay admin idi , ikimiz orada bir yýl kadar kaldýk ne gelen var idi ne giden. taki bir baþka servere beraber gidene dek. oda þöyle oldu mrbirde sanal alemde (de) yamuk yapýldý. ona yapýlan yamuklarý bilir idik ee dertleþirdik tabi. bende ona yamuk yapan ki bird adamdýr bize mümkünü yok pamuk týkar diyerek istifa ettik. tutup içli bir mail yollamýþ idik mr.birde yamuk edenlere. bizle beraber diðer dostlarda adminlerde bastýk kalayý ayrýldýk. amma o güünlerde orada bir olay oldu ki unutmam zaten unutulacak iþlerden deðil. sene 1998 idi yaz ve pis bir hava var içimiz sýkkýn idi birdle muhabbet ediyoruz yine saat 21:30 sularý gibi birisi kanalýmýza geldi acayip biri sustu sustu sonra kustu alpay tezcan dostumuzun kiko rumuzlu katlediliþinin haberini verdi. þaþýrdýk tuhaf olduk herifi kovaladýk. inanamadýk bir süre sustuk, sonra yazýþmaya baþladýk çaðatayla doðrumudur diye ne oðlum ne devirdeyiz nasýl olur böyle derken haber ne yazýk doðru imiþ. o gece epey konuþtuk. küfürler ettik, ettim daha doðrusu çaðataydan ben iþitmedim küfür. fakat muhabbetin sonunda çaðatay küfür etti bende çok yaþamam forem görürsün diye. senden duyduðum ilk küfür bu idi dost, öyleki son küfür de bu dost. KARDAÞIM akýl verirdik ya sana darýsý benim baþýma ne diyim, ALLAH MEKANINI CENNET EYLESIN , ÝNÞAALLAH SEN ÞEHID OLDUN . ÖLÜMSÜZLÜÐÜ ARADIÐINI DERDÝN YA GARDAÞ? amma konuþurduk dinler üzerine ya kardaþ hay ALLAH. "ÝÞTE SANA MÜJDE; ÞEHÝDLER ÖLMEZ" inþaallah cenabý MEVLA þu dünyada bulamadýðým asaleti heleki sadakati hakiki alemde ihsan eyler. sözü çok uzattým kýsaca fore. 05 mart 2010 ELAZIÐ/ foreigner

foreigner


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :