Onur SEZGÝN'Bey'den cevap; Sayýn Fakiye Ýdil, Üzerinde yýllardýr çalýþmýþ olduðum, ( Tiyatral þiir'i ) tanýtmak ve halkla buluþmak amacý ile sanatla ilgili olan sitelere þiir iletileri göndermekteydim.. Bu amaçla þu an hayatta olmadýðýný sizin bana göndermiþ olduðunuz bu mesaj ile þimdi öðrenmiþ olduðum, oðlunuz Caðatay'a ait olan, jagatay.com adlý siteye de bu iletilerden göndermiþ bulundum. Yazmýþ olduðunuz ileti ve oðlunuz gibi duyarlý bir sanatçýnýn genç yaþta hayatýný kaybetmiþ olmasý beni oldukça duygulandýrdý..Oðlunuza Allahtan rahmet, sizlere de baþ saðlýðý diliyorum. Benden oðlunuz için birþeyler yazmamý istemiþsiniz.. Oðlunuzu yakýnen tanýmadýðým için yalnýzca siteden tanýdýðým kadarýyla birkaç kelime yazmak ve acýnýza bir parça dermen olur düþüncesi ile size bir þiirimi gönderiyorum. Uygun görürseniz sitede yayýnlayabilirsiniz saygýlarýmla...... Onur Sezgin Sessizlik çöktü birden, sanki herkes uykuda Dokunaklý bir müzik çaldý baðrýmda Yere düþen yapraklar gibi kapandý gözlerim. Oðlumu düþündüm o an, Yaþça genç olsa da, aðýr baþlý ve saf bir gençlikti o, Ýnsan oðlunun iþlemiþ olduðu suçlara, yas tutuyordu sanki… Cennetin kapýsýna oturmuþ da, Oraya gidemeyecek olanlara üzülür gibi hani. Kendine has bir inançtý onun ki, Yüreði el verdiðince. Suç duygusuyla yapýlan bir tapýnma deðildi, Çok az gördüðü bir yerden baksa da hayata… Onu tanýyormuþ gibiydi… Onur Sezgin Sayýn Onur Sezgin Bey; ilginize tekrar tskler. Saygýlarýmla..

Fakiye


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :