Jagatai, bu þarkýlardan bir kýsmýný, Ýzmir'de sokakta ve bazý mekanlarda müzisyen arkadaþlarýyla çalýp söylemiþti (benim hatýrýmdakiler Serhan, Devrim, Barýþ, unutulan varsa kendileri yorum yazar zaten). Ben de, bu þarkýlarý Jagatai’dan ayný üniversitede okurken dinleme þansýna eriþen þanslýlardaným… 90’larýn ortasýndan söz ediyorum. Yýllar sonra, 2003’de (doðru mu Alpay?) bu þarkýlarý bir CD’de topladý ve bizlere hediye etti. Þimdi, o ilk CD, üzeri Çaðatay tarafýndan imzalanmýþ olarak masamda duruyor. Bu benim en büyük hazinem. Jagatai’ýn kendi imkanlarýyla gerçekleþtirdiði ilk albüm kaydýnýn birinci anlamý “müzik” ikinci anlamý ise “Hayata geri döndüm, buradayým” idi.. “Bunlar çok güzel, herkesle paylaþmalýsýn!” dediðimde, ”Ýsteyen dinler, bu da bana yeter!” demiþti. Sonra, 2006 gibi, daha fazla insanla, daha kolay yoldan müziðini paylaþmak için web sitesini açtý. Siteye yeni þarkýlarý da eklemiþti. O günlerde, bu kez ciddi bir þekilde klip çekme iþini konuþtuk (benim 2 mide kanamam ve kazamdan, onun hastalýðýndan hemen önce). Ayný yýl, müzik paylaþýmýný radyo, televizyon ve profesyonel bir albüm ya da kendi mevcut albümü ile yapmasý, daha çok insana ulaþmasý gerektiði yönündeki düþünceleri onayladý. Ben de, bu konuda, düþünmeye, iletiþim kurmaya, çalýþmaya baþladým. Jagatai’a en sevdiði þarkýyý sorduðumda bana "Kader" demiþti. O günlerde, çok hüzünlü geliyordu. Þimdi, artýk, ben de en çok Kader’i seviyor ve dinliyorum. “Jagatai, sen, her zaman olduðu gibi, herkesten ileri görüþlü ve zekisin. Þarkýlarýnýn, bir kýsmýný birlikte yazdýðýnýz Alpay'a da çok teþekkür etmek gerekir. Sen çok özel birisin yol arkadaþým. Bazýlarýnýn hiç anlayamayacaðý kadar özel. Senden çok þey öðrendim. Umarým herkes sende bulmalarý gereken þeylerin farkýna varýr. Ne demek istediðimi biliyorsun. Bir insanda az, insanlýk tanýmýnýn içinde çokça olmasý gereken nadir þeyler.. Bazýlarýmýzýn aksine, sen, ender görülen biçimde, onlarla donatýlmýþ olarak doðdun.. Bu acýya katlanmanýn bana her saniye daha da imkansýz geldiði þu günlerde, sevgiyle ve sabýrla yeniden doðacaðým günü bekliyorum. Seni yeniden bulmak için.. Bu benim hayattaki en büyük emelim. Tek isteðim. Seni þöyle tanýmlýyorum: Eþsiz, sýra dýþý, orijinal, içten yanmalý kendi kendine harekete geçme ve üretme yeteneðine sahip, cesur, iyi niyetli, sevecen, hoþgörülü, çok yetenekli, çok becerikli, üstün zekalý, akýllý, sevimli, “dünyada karþýlaþtýðým en yakýþýklý erkek, en güzel gözlü ve güzel gülüþlü insan, en sevecen adam”, eðlenceli, muhabbetli, maceraperest, inatçý.. her zaman çok iyi kalpli. Temiz ve saf. Açýkçasý, sen kusursuz bir insan ve kusursuz bir erkeksin. Hani, kadýnlarýn sadece filmlerde gördüðü ve rüyalarýmýn prensi dedikleri adam vardýr ya, o sensin. Yanýnda mutsuz olduðum tek bir an bile anýmsamýyorum. Bir kere bile küfrettiðine ve kabalaþtýðýna þahit olmadým. Her zaman çok zariftin. Tanýdýðým en güzel ve en düþünceli insansýn. Özellikle 25 yaþýndan sonraki halini daha çok seviyorum. Seni tanýmak, senin tarafýndan sevilmek, bu dünyada baþýma gelen en güzel þeydi. Ve baþýma gelen en korkunç þey de, seni kaybetmekti… Jim Morrison’a karþý Çaðatay Çaðalý diyorum. Bazen birini seversin. Çok nadir olarak, biri sende, hayranlýk uyandýrabilir. Seni hem seviyorum, hem de sana hayraným. Senden öðrendim. Seninle dostluðu ve sevgiyi, hayatý kavradým. Benim sevgili Modern Buda’m. Sevgili Siddharta’m. Hayat ve sevgi bir uyum ve þans meselesi. Kader meselesi. Biz her koþulda, birlikte olmayý ve yaþamayý öðrendik seninle. Zamanýn ve mekanýn anlamsýzlýðýný.. Sadece niyet ve kalp önemlidir. Artýk biliyorsun, eminsin. Eminim. Artýk, aramýza kimse giremez. Sujata, seni sonsuza kadar bekleyecek. Bin yýldýr, her seferinde birbirimizi nasýl bulduysak, sonraki hayatta da, yine karþýlaþacaðýz.. Sen sadece, parolayý hatýrla.. “Buraya nerden geldiðimi, burada ne yaptýðýmý, kim olduðumu bilmiyorum. Sadece, sen olduðunu ve yalnýz sana güvenebileceðimi biliyorum...” Görüþürüz.

Evrim (Jagatai)


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :