Bir bilgi: Jagatai için yapmak istediðimiz þeyler var. Jagatai’ýn bunlara ihtiyacý yok. O hayatýný, inandýðý þekilde yaþadý. Müziðini yaptý. Eðer kanser ona kafasýný takmasaydý, þu an bu güzel baharda o da bizimle birlikte yaþamaya devam edecek, sakince kendi yolunda üretmeyi sürdürecekti… Jagatai, bu siteyi, bu sitedeki müziklerden bir kýsmýný normal koþullar altýdan üretmedi. Bunu bilmek önemlidir. Sakinken, iyiyken, hayatýnýzdaki her þey normalken, bir þeyler yapmak kolaydýr. Ancak zor þartlar altýnda, hayat size katlanmasý çok zor, aðýr sürprizlerle geldiðinde, býrakýn üretmeyi, her geçen güne tek tek dayanmak ve insan kalabilmek bile yeterince güçtür. Jagatai, hayatýný, en zor zamanlarda bile sakince, yani düzen içinde yürütmeyi baþarmakla kalmadý ayný zamanda müzik üretimine de devam etti. Önüne çýkan zorluklar karþýsýnda hýrslanmak, kötüleþmek ya da pes etmek yerine, insan kalmayý, kabul etmeyi, anlamayý ve barýþ içinde varlýðýný sürdürmeyi seçti. Kendi satyagraha felsefesini oluþturup, yaþam pratiði içinde sakince ve ustalýkla uyguladý. Biz, onu tanýyan herkes, büyük, küçük, ondan bir þey öðrendik. Ýþte, bu yüzden Jagatai için yapmak istediðimiz þeyler var. Öncelikle, Jagatai hayattayken, onunla birlikte baþladýklarýmýzý sonuçlandýrmak istiyoruz. Video-klipler. Albüm çalýþmasý. Müziðini daha geniþ bir kitleyle paylaþmasýný saðlamak gibi.. Hayattayken, birlikte þarkýlarýna çekeceðimiz video-klipler üzerinde çalýþmaya baþlamýþtýk. Ýyileþmekte olduðunu, Mart gibi Marmaris'e geçeceðini ve müzik alt yapý çalýþmalarýna devam edeceðini sanýyorduk. Eskiden Jagatai’la çalan arkadaþlarý da çalýþmaya dahil oldular, Þubat'ta Çaðatay'ýn oynayacaðý ilk video-klibi çekilecekti. Ýstanbul'da Þubat ayýnda filmcim.com olarak çekeceðimiz bir kýsa film için Jagatai’a baþrol teklifi götürdük. Müziklerinin de kullanýlacaðý kýsa filmle birlikte klibini de çekecektik. Bunlar Jagatai tarafýndan onaylanmýþ ve çalýþýlmaya baþlanmýþ iþlerdi. Ardýndan rahatsýzlanýnca, Jagatai, kýsa filmde oynamanýn onu yorabileceðini söyledi. Video-klip çekiminin Ýzmir'de yapýlmasýný istedi. Zaman planýmýzdan 1 hafta önce, 26 Ocak'ta (benim yaþ günümde) aniden hastaneye kaldýrýldý. 15 Þubat’ta (annesinin yaþ gününde) aramýzdan ayrýldý… Bu sinsi hastalýk olmasaydý, Jagatai, þu an hayatýnýn en üretken evresinde olacaktý. Hastayken bile bu çalýþmalar, ona güç vermiþti. Hastalýðýna raðmen gitarýný yeniden eline almýþ, yeniden müzik çalýþma fikriyle toparlanmýþtý. Müzik, Jagatai için “yaþamak” demekti. Kendisini ifade etmenin en iyi yoluydu. 29 Kasým’da, tatsýz ama gerekli bir konuþmada "Eðer ölürsem, müziðimle anýlmak istiyorum. Herkesle müziðimi paylaþmak istiyorum" demiþti. Jagatai’a, bu konuda elimden gelen her þeyi yapacaðýma dair söz verdim. Benim görevim, Jagatai’ýn isteklerine uymaktýr. Bu, benim için, onun vasiyetidir. Bu yüzden, albümü ile ilgili onun saðlýðýnda ve bilgisinde baþlattýðýmýz çalýþmalara aynen devam edeceðiz. Bu çalýþmalarýn tümünü ruh eþim, aþkým ve 15 yýllýk dostum adýna, ailesinin de bilgisiyle yürüteceðim. Bu çalýþmalar Jagatai'ýn hayat felsefesi ve amacý doðrultusunda hiçbir þekilde kar amacý gütmeden gerçekleþecek ve sadece paylaþmaya yönelik olacaktýr. Sonraki hedefimiz ya da benim yaþam amacým Çaðatay Çaðalý adýna bir vakýf kurmaktýr. Eðer becerebilir ve destek görürsek, bu vakýf çeþitli, yararlý ve kültürel faaliyetler ile Metastatik Mide Kanseri araþtýrmalarý yürüten bir vakýf olmaya çalýþacaktýr. Metastatik Mide Kanseri, Çaðatay'ý bizden kopartan kanserdir. Çok sinsi, belirti vermeden ilerleyerek, genellikle son evrede ortaya çýkan, gençlerde de sýk görülen, tedavisi çok zor bir kanser türüdür. Tüm dünyada, akciðer kanserinden sonra 2. sýrada ölümcüldür. Çaðatay gibi çok deðerli insanlarýn, sevdiklerimizin, genç yaþta, en verimli, hayat dolu ve üretken çaðlarýnda hayata veda etmemeleri için bu hastalýðýn erken teþhisi ve tedavisine yönelik araþtýrmalar desteklenmelidir. Yapmak istediðimiz bir diðer þey, bu yýl, en geç gelecek yýl içinde Jagatai için bir anma düzenlemektir. Bu hedeflerimize ulaþamayabiliriz. Kendi adýma elimden gelenin en iyisini deneyeceðim. Bu yolda, Çaðatay'ý seven herkesin desteðine ihtiyaç duyacaðýz. Þimdiden teþekkürler. Ýlerleyen zaman içinde, baþarabildiklerimizle ilgili notlarý Jagatai'ýn sitesinden sizlerle paylaþacaðýz. Her konuda fikir vermek için benimle de iletiþime geçebilirsiniz. evrimemail@hotmail.com

Evrim (Jagatai)


 

Çağatay için bu mesajı yazan kişiye aşağıdaki form aracılığıyla istediğinizi yazabilirsiniz.

Ad :
Eposta :
Mesaj :